Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

Dział: Blogi
wtorek, 02 luty 2016 15:24

Decyzje MKiDN w sprawie trzech OZZ

W Monitorze Polskim z 13 stycznia 2016 roku ukazały się decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania. Zezwolenia straciło Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Natomiast zezwolenie dla Związku Polskich Artystów Plastyków uległo zmianie.

Dział: Blogi
poniedziałek, 11 maj 2015 16:51

Ruszył projekt Czyste Nośniki

W ramach wspólnej inicjatywy Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związku Producentów Audio-Video (ZPAV) oraz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) powstał internetowy projekt edukacyjny dotyczący czystych nośników oraz opłaty reprograficznej. Strona www.czystenosniki.pl zawiera komplet informacji przydatnych dla osób zainteresowanych tą problematyką.

Dział: Blogi

9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), podzielając w pełni stanowisko Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, jednoznacznie stwierdził, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla Stowarzyszenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt. I SA/Kr 258/13).

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że opłaty reprograficzne są jednostronnym zobowiązaniem cywilnoprawnym, które wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.) i podmioty zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) na podstawie art. 20 i 20(1) pr. aut. nie otrzymują w zamian za to żadnego świadczenia wzajemnego.

Dział: Blogi
wtorek, 04 marzec 2014 18:09

Europejska wyłączność w tantiemach

"Rzeczpospolita" pisze o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym wniosku czeskiej organizacji zbiorowego zarządzania. Ochranny Svaz Autorski zapytał czy monopol na pobieranie opłat licencyjnych jest zgodny z prawem konkurencji oraz ze swobodą świadczenia usług.

Dział: Prasa

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich wobec projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym, które zostało złożone 15.10.2012 r. do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział: Stanowiska

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Wyświetlenie artykułów z etykietą: OZZ