Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Wyświetlenie artykułów z etykietą: OZZ
data 03 luty 2016 dział Blogi

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

data 02 luty 2016 dział Blogi

W Monitorze Polskim z 13 stycznia 2016 roku ukazały się decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące zezwoleń trzech organizacji zbiorowego zarządzania. Zezwolenia straciło Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Natomiast zezwolenie dla Związku Polskich Artystów Plastyków uległo zmianie.

data 11 maj 2015 dział Blogi

W ramach wspólnej inicjatywy Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związku Producentów Audio-Video (ZPAV) oraz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP) powstał internetowy projekt edukacyjny dotyczący czystych nośników oraz opłaty reprograficznej. Strona www.czystenosniki.pl zawiera komplet informacji przydatnych dla osób zainteresowanych tą problematyką.

data 15 grudzień 2014 dział Blogi

9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), podzielając w pełni stanowisko Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, jednoznacznie stwierdził, że opłaty reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla Stowarzyszenia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA) z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt. I SA/Kr 258/13).

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że opłaty reprograficzne są jednostronnym zobowiązaniem cywilnoprawnym, które wynika z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.) i podmioty zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) na podstawie art. 20 i 20(1) pr. aut. nie otrzymują w zamian za to żadnego świadczenia wzajemnego.

data 04 marzec 2014 dział Prasa

"Rzeczpospolita" pisze o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym wniosku czeskiej organizacji zbiorowego zarządzania. Ochranny Svaz Autorski zapytał czy monopol na pobieranie opłat licencyjnych jest zgodny z prawem konkurencji oraz ze swobodą świadczenia usług.

data 14 październik 2013 dział Stanowiska

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich wobec projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym, które zostało złożone 15.10.2012 r. do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla dociekliwych Serwis opinii Blogi Wyświetlenie artykułów z etykietą: OZZ