Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Nie daj się w sieci Film Przewodnik po abonamencie RTV dla osób fizycznych i firm

Oglądaj legalnie

Przewodnik po abonamencie RTV dla osób fizycznych i firm

Obowiązek płacenia abonamentu RTV ma każdy, kto posiada odbiornik do odbioru sygnału radiowego lub sygnału telewizyjnego. Rejestracja takich odbiorników oraz późniejsze regularne wnoszenie opłat obowiązuje także firmy. Należy pamiętać o tym, że abonament RTV nie jest zapłatą za usługę lecz rodzajem podatku od urządzeń umożliwiających odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego. Opłaty wnosi się więc za możliwość odbioru programów telewizyjnych i radiowych a nie za faktyczne korzystanie z oferty Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz 17 rozgłośni regionalnych.

Na zarejestrowanie telewizora, radia czy innego urządzenia pozwalającego na odbiór sygnału RTV polskie prawo daje właścicielom i zarządcom mienia 14 dni od czasu zakupu (wejścia w posiadanie) konkretnego odbiornika. Odbiorniki zarejestrować można w każdym Urzędzie Pocztowym lub na stronie internetowej Poczty Polskiej (https://rtv.poczta-polska.pl/), przez pośrednictwo której przesyła się wniosek o rejestrację. Rejestrujący w ciągu 14 dni otrzymuje zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika/odbiorników oraz – jeśli o to poprosi – blankiety przelewu. Wszystkie te dokumenty stanowią dowód zarejestrowania odbiornika i powinny być przechowywane przez dział księgowości firmy (lub przez użytkownika prywatnego, o ile rejestrującym była osoba fizyczna).

Szczegółowe przepisy określa w tej sprawie przede wszystkim ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21.04.2005 oraz wydawane co roku rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc [pełna podstawa prawna została opublikowana pod koniec tego przewodnika - przyp. red.]. Za niestosowanie się do określonego w tych dokumentach obowiązku ustawowego grożą wysokie kary finansowe.

⚫⚫⚫ Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV?

Za używanie odbiornika, który nie został zarejestrowany, co jest równoznaczne z niepłaceniem abonamentu RTV, kara wynosi równowartość 30-krotnej miesięcznej opłaty abonamentowej. Za podstawę do wyliczenia tej kwoty uznaje się wysokość opłaty, jaka obowiązuje/obowiązywała w dniu stwierdzenia nieprawidłowości, czyli w dniu ustalenia przez kontrolerów (np. pracowników poczty), że dana osoba fizyczna lub prawna (firma) posiada niezarejestrowany odbiornik lub odbiorniki.

Poczta Polska ma prawo domagać się uregulowania zaległego abonamentu RTV za ostatnie pięć lat, a wcześniejsze zaległe opłaty ulegają przedawnieniu. Podstawą prawną do wysyłania monitów do zapłaty oraz ściągania należności jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.03.2010. W przypadku otrzymania monitu firma musi uregulować zaległości, a jeśli tego nie zrobi Poczta Polska wystawi jej tytuł wykonawczy, następnie egzekucję długu będzie przeprowadzać Urząd Skarbowy, który ma prawo zająć a konto zaległego abonamentu RTV bankowe konto firmowe.

Aby móc przeprowadzić kontrolę posiadanych odbiorników radiowo-telewizyjnych uprawnieni do tego urzędnicy muszą posiadać przy sobie upoważnienie Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej do przeprowadzenia takiej inspekcji. Upoważnienia takie są ważne przez rok, a wydaje je dyrektor urzędu (może on także przedłużyć ważność upoważnienia na kolejne lata). Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV mogą być prowadzone w godzinach 8.00-20.00.

Firmy, które uchylą się od uregulowania zaległości muszą się liczyć z dalszymi konsekwencjami. Poza wyliczeniem długu i odsetek będą miały zajęte konta bankowe, co może doprowadzić do uniemożliwienia prowadzenia działalności firmy. Zajęcie konta – nawet na krótki czas – może utrudnić nie tylko dysponowanie pieniędzmi firmy zgromadzonymi w banku, wykonywanie przelewów i realizowanie innych zobowiązań ale także doprowadzi do przechodzenia całej procedury prawnej związanej z uregulowaniem zaległości w opłatach, niezbędnych wyjaśnień w banku itp. Wiarygodność firmy-dłużnika może zostać zachwiana nie tylko w banku, ale także wobec kontrahentów, firma może mieć także trudności w uzyskiwaniu pożyczek czy kredytów.

Należy pamiętać także o tym, że resort gospodarki w połowie 2014 roku zaproponował wprowadzenie nowelizacji przepisów dotyczących działalności Biur Informacji Gospodarczej, które mogłyby wpisywać na listy dłużników firmy i osoby fizyczne za zaległości we wnoszeniu abonamentu RTV. Zakładane zmiany przewidują, że wpis taki mógłby być dokonany w przypadku zaległości firmowych w wysokości 500 zł i prywatnych w wysokości 200 zł.

⚫⚫⚫ Za jakie odbiorniki musi zapłacić firma i na jakie ulgi może liczyć?

Osoby fizyczne miesięcznie obowiązuje jedna opłata radiowa lub radiowo-telewizyjna (niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym czy w samochodzie). Natomiast każda firma, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez siebie działalności (gospodarczej, charytatywnej, pożytku publicznego itp.) musi wnosić opłaty za wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, jakie są w jej majątku. Dotyczy to także odbiorników radiowych zainstalowanych w samochodach służbowych. Wyjątkiem są prywatne odbiorniki pracowników, których używają oni na terenie firmy (wówczas obowiązek wnoszenia abonamentu RTV spoczywa na pracowniku) oraz wnoszenie opłat za odbiorniki niesprawne (te jednak muszą zostać wcześniej wyrejestrowane).

Abonament jest obowiązkowy nawet wtedy, gdy przedsiębiorca płaci dostawcy telewizji kablowej lub satelitarnej a także wtedy, gdy posiadane przez niego odbiorniki nie są używane.

Wysokość opłat za abonament RTV ustalana jest co roku do 31 maja przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a właściciele odbiorników rozpoczynają opłacanie abonamentu od pierwszego miesiąca od momentu zarejestrowania swoich radioodbiorników i odbiorników telewizyjnych. Płatność odbywa się z góry za kolejne miesiące lub za cały rok (przysługują wtedy zniżki).

Uwaga – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że "opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320). W związku z powyższym za wniesienie opłaty abonamentowej RTV placówki Poczty Polskiej nie wystawiają faktur VAT".

Ulgi w wysokości abonamentu RTV przysługują tylko wąskiej grupie firm (na podst. art. 2 ust 5 pkt 2 ustawy o opłatach abonamentowych), są to instytucje takie jak państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, domy opieki/pomocy społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (szkoły) oraz sanatoria. Te instytucje obowiązuje jedynie jedna opłata, choć i tutaj są pewne warunki - ich odbiorniki muszą się znajdować w jednym budynku lub w jednym zespole budynków lub w samochodach służbowych używanych do realizacji zadań instytucji.

W szczególnych przypadkach firma może się ubiegać o umorzenie zaległości lub rozłożenie zaległego zobowiązania na raty. Tę samą możliwość mają także osoby fizyczne.

⚫⚫⚫ Zwolnienia od opłat abonamentowych dla osób fizycznych

Wśród osób fizycznych w grupie, która jest zwolniona od opłacania abonamentu RTV są przede wszystkim osoby, które ukończyły 75 rok życia; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz  kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku z opłat należy przedstawić w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzających takie uprawnienie oraz złożyć stosowne oświadczenie.

Jak czytamy w przewodniku Polskiego Radia o abonamencie "Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu". Aby móc skorzystać z takiej możliwości abonent powinien złożyć stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem w tej sprawie do KRRiT.
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu RTV można złożyć drogą pocztową do Departamentu Ekonomicznego Biura KRRiT (skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) lub osobiście pod tym samym adresem (III piętro – pokój 313 lub IV piętro – pokoje 9b i 9c).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, że „wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres abonenta, sygnaturę i numer pisma Departamentu Ekonomicznego – w przypadku drugiego lub kolejnego wystąpienia, numer książeczki opłaty abonamentowej, okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną, uzasadnienie niepłacenia abonamentu RTV”. 

⚫⚫⚫ Na co idą pieniądze zebrane w ramach abonamentu RTV?

Zebrane w ramach abonamentu RTV pieniądze przeznaczane są na realizację misji publicznej przez Polskie Radio i Telewizję Polską. Z tych środków (po potrąceniu 6,2% wynagrodzenia dla Poczty Polskiej) wspierana jest więc działalność oświatowa wszystkich kanałów TVP, PR oraz 17 rozgłośni regionalnych taka, jak produkcja i rozpowszechnianie programów/audycji edukacyjnych czy wspieranie imprez kulturalnych. W zadaniach misyjnych jest np. promowanie sztuki, teatru i muzyki poważnej, dostarczanie wiedzy o otaczającym nas świecie, przedstawianie oraz tłumaczenie zjawisk współczesnej nauki i kultury.

Media publiczne zapewniają nie tylko różnorodność oferty programowej ale także powszechność dostępu do wiedzy o narodowych i światowych dobrach kultury, budowanie wspólnej tożsamości i solidarności, dbanie o grupy społeczne pomijane często przez media komercyjne (np. mniejszości narodowe, grupy wyznaniowe, mieszkańcy mniejszych miast i wsi, społeczności emigrantów).

Wypełnianie tej szczególnej misji byłoby niemożliwe bez wpływów z abonamentu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 152, z późn. zm.);
  • Uchwała KRRiT Nr 391/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach;
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1140);
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676);
  • Rozporządzenie KRRiT z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 647).

Przydatne linki:

https://rtv.poczta-polska.pl/

http://www.krrit.gov.pl/abonament/ 

(=) JAWI, Kreatywnapolska.pl 2015
Tekst udostępniony na licencji CC BY 3.0 PL 

Źródła:
"Abonament bez tajemnic", Polskie Radio, polskieradio.pl
"Abonament" Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, krrit.gov.pl
"Abonament RTV" Poczta Polska, rtv.poczta-polska.pl
"Informacja o sposobie dokumentowania wydatków z tytułu opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV" Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, krrit.gov.pl
"Ile za słuchanie i oglądanie" Renata Krupa-Dąbrowska, "Rzeczpospolita", rp.pl
"Po emerytach czas na firmy niepłacące abonamentu RTV" Patryk Słowik, "Dziennik - Gazeta Prawna", gazetaprawna.pl

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Nie daj się w sieci Film Przewodnik po abonamencie RTV dla osób fizycznych i firm