Jesteś tutaj: Start Stowarzyszenie Kreatywna Polska Deklaracja programowa Kreatywnej Polski

Deklaracja programowa Kreatywnej Polski

Kreatywna Polska to sojusz naukowców i twórców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i ich zrzeszeń, dążących do tworzenia nowych, oryginalnych wartości, do rozwoju przemysłów kreatywnych i innowacyjnych i dialogu z odbiorcami kultury.

Kreatywna Polska skupia tych, którzy udowadniają, że Polacy potrafią i pragną tworzyć, a nie tylko kopiować i rozpowszechniać. Jest otwarta na merytoryczny dialog ze wszystkimi siłami politycznymi, instytucjami i ruchami społecznymi, które podzielają ten pogląd. Jest gotowa przekonywać wątpiących.

Głównym zadaniem Kreatywnej Polski jest aktywny udział w tworzeniu w Polsce warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych regulujących twórczość i przemysły kreatywne, ze świadomością, że każdy obywatel ma prawo cieszyć się z tożsamości narodowej, którą świat kreacji buduje dziś jak żaden inny.

Najważniejsze zadania programowe Kreatywnej Polski w dziedzinie kultury to:

I.    Propagowanie wagi istnienia i rozwoju przemysłów kreatywnych, jako nowoczesnych sposobów pobudzania innowacyjności w gospodarce i tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych. Działanie na rzecz uznania roli przemysłów kreatywnych jako kluczowych w tworzeniu tożsamości narodowej, edukacji społecznej i szeroko pojętej kulturze.

II.    Prowadzenie badań różnych gałęzi przemysłów kreatywnych, monitorowania ich rosnącego udziału w PKB i zatrudnieniu. Prowadzenie badań czytelnictwa prasy i książek, oglądalności i sposobów korzystania z Internetu, oglądalności programów, słuchalności muzyki, dostępności edukacji muzycznej, upowszechniania polskich utworów audiowizualnych, recepcji sztuk scenicznych i wizualnych oraz rozwoju wszelkiej twórczości.
 
III.    Wypracowanie nowoczesnego projektu finansowania kultury oraz finansowania dostępu obywateli do dóbr kultury m.in. poprzez:

1.    Pilne stworzenie nowej ustawy medialnej wraz z Funduszem Misji Publicznej i wypracowaniem zasad udziału mediów publicznych w rynku komercyjnym - w tym przyjęcie nowoczesnej i pełnej definicji twórczości rodzimej;
2.    Mecenat kultury – stworzenie instytucji „Mecenasa kultury” w połączeniu ze zmianami w ustawach podatkowych w zakresie odpisów podatkowych na rzecz współtworzenia szeroko pojętej kultury w każdym z przemysłów kreatywnych (muzyka, książka, prasa, radio, Internet, telewizja, fotografia);
3.    Wypracowanie modelu partnerstwa prywatno-publicznego w kulturze m.in. poprzez przywrócenie wykreślonego w ostatniej chwili z Paktu dla Kultury postulatu stworzenia prawa umożliwiającego przeznaczanie przez przedsiębiorców 1% CIT na kulturę w swoim regionie;

IV.    Internet i dystrybucja dóbr kultury

1.    Budowa ogólnodostępnych narzędzi informatycznych służących udostępnianiu kultury z zasobów publicznych – udostępnienie domeny publicznej, cyfryzacja z poszanowaniem interesu publicznego, finansowana z funduszu cyfryzacyjnego;
2.    Właściwa, tj. uwzględniająca prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron implementacja do polskiego prawa autorskiego dyrektyw unijnych dotyczących Internetu (Dyrektywa Copyright Directive nr 2001/29/WE) oraz niezbędnych zmian w prawie autorskim;
3.    Wypracowanie kierunku ujednolicenia polskiego prawodawstwa w zakresie wdrożenia Internetu do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wypracowanie spójności kodeksu karnego i ustaw podatkowych (w tym o CIT, PIT i VAT) z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
4.    Wypracowanie kompromisu między modelem biznesowym wspierającym tworzenie treści kulturowych a prawem Polaków do udziału w kulturze;
5.    Opracowanie zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną pod kątem ochrony praw własności intelektualnej i bezwzględnego karania pośredników umożliwiających handel treściami objętymi ochroną prawnoautorską, wytworzonymi przez wszystkie polskie przemysły kreatywne.

V.    Wprowadzenie ustawy o statusie twórcy i artysty – obejmującej m.in. ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne dla twórców i artystów oraz stworzenie systemu podatkowego, który uznawałby sezonowość pracy twórców i ich stosowne wynagradzanie, nie zmuszając ich do zakładania jednoosobowych firm, jak to się dzieje obecnie. Rozważenie obejmującego twórców projektu socjalnego, zgodnie z którym część powiększonego kosztu uzyskania przychodu odprowadzana byłaby na ubezpieczenie emerytalne twórców.

VI.    Inne zmiany w prawie

1.    Opracowanie projektu synchronizacji i koordynacji działań organów państwowych w pracach ustawodawczych dotyczących prawa własności intelektualnej tak, aby jedna instytucja koordynowała na wszystkich etapach całość działań w zakresie tworzenia i implementacji nowych przepisów do istniejących aktów prawnych.
2.    Działanie na rzecz jak najszybszego utworzenia wyspecjalizowanego sądu prawa autorskiego/sądu własności intelektualnej.
3.    Wypracowanie ram współpracy instytucji kultury z jednostkami samorządowymi w celu edukacji kulturowej i kulturalnej w tym finansowania tych działań, także na rzecz upowszechniania znajomości prawa autorskiego i medialnego, edukacji społeczeństwa w zakresie nowych technologii, korzystania z legalnych źródeł dostarczających legalne treści, upowszechniania wśród twórców i odbiorców pozytywnych modeli biznesowych dla tworzenia i korzystania z wytworów kultury i nauki.
4.    Wypracowania kierunku zmian w edukacji dzieci i młodzieży, tak aby następne pokolenia były pokoleniami obywateli wolnych i twórczych.

VII.    Zadania długofalowe

1.    Utworzenie, na wzór PISF, sześciu nowych instytutów: literatury, sztuk scenicznych, sztuk wizualnych, muzyki, edukacji kulturowej i dziedzictwa kulturowego finansowanych parametrycznie i w podobny sposób do PISF, niezależnych od bieżącej polityki. Instytuty te we współpracy z instytucjami centralnymi i samorządowymi wspierałyby konkretne przedsięwzięcia grantami przyznawanymi w otwartych konkursach. Jednym z naczelnych zadań Instytutów byłoby zniesienie nierówności w dostępie do pieniędzy na kulturę miedzy metropoliami a resztą kraju;
2.    Wypracowanie Paktu Twórczości i Innowacyjności, który – podobnie jak Pakt dla Kultury skodyfikował zadania związane z dostępnością do kultury – zajmie się rozwiązaniami niezbędnymi dla tworzenia i innowacyjności;
3.    Stworzenie i wypromowanie nagrody/marki/znaku tożsamości przyznawanego do oznaczania swoich dzieł oryginalnym polskim twórcom/naukowcom/producentom/instytucjom tworzącym/promującym/rozpowszechniającym oryginalne dzieła w każdym z przemysłów kreatywnych.

Kreatywna Polska

© Kreatywnapolska.pl 2014

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Stowarzyszenie Kreatywna Polska Deklaracja programowa Kreatywnej Polski